Kalendář akcí

Září 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Školní web

web-skoly

Přihlášení

Řád školní družiny

1. Provozní doba ŠD: 

Ranní družina je od 6.00 hod. do 7.45hod. (v případě půleného vyučování do 8.45 hod.) a její provoz zajišťuje jedna vychovatelka. Odpolední družina je od 11.40 hod. do 16.20 hod.. Do 16.00 hod. zajišťují provoz čtyři vychovatelky a od 16.00 hod. do 16.20 hod. jedna vychovatelka.

2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněné žádosti odevzdané v daném termínu. Žádost musí být řádně vyplněná (odchody, telefony, zdravotní problémy, …). Do školní družiny chodí žáci I. stupně. Přednostně jsou přijímáni žáci z 1. - 2.tříd¨základní školy. Podmínkou pro přijetí do ŠD je pravidelná docházka s odchodem po 15:00 hod. a zaměstnanost obou rodičů. Po naplnění kapacity ŠD budou žáci zařazeni do ŠK.

3. Měsíční poplatek za ŠD ve výši 150,- Kč se platí bankovním převodem vždy do 18. dne v měsíci. Informace k bezhotovostnímu placení obdržíte u vedoucí vychovatelky V. Malé. 

Ve výjimečných případech může být ředitelem školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců poplatek snížen nebo prominut.

    

4. Stravné v školní restauraci zajišťují rodiče sami.  Na oběd do jídelny odchází žáci společně s  vychovatelkou. Při výdeji oběda se prokazují čipovou kartou. Za ztrátu či zneužití této karty vychovatelka neodpovídá. Nelze ji také nechat ve ŠD a žák ji nosí u sebe.

5. Dítě si vyzvedává jeho zákonný zástupce nebo osoba uvedená v zápisním lístku.

V době od 13:30 hod. do 15:00 hod. probíhá výchovná činnost, kterou není vhodné narušovat. V případě, že dítě má vyzvednout osoba, která není uvedena v zápisním lístku, musí se prokázat písemným sdělením zákonných zástupců. Lístek musí obsahovat datum, čas odchodu, jméno osoby, která má dítě vyzvednout a podpis zákonného zástupce. Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit. Při osobním vyzvedávání bude rodič stát před hlavním vchodem budovy školy, aby ho dítě vidělo. Rodiče žáků mohou být v kontaktu s vychovatelkami v době provozu ŠD. V této době mohou rodiče kontaktovat vychovatelky na telefonních číslech. I.odd. a IV. odd.ŠD 353 800 421; II. odd.ŠD 353 800 418; III.odd.ŠD 353 800 419; sekretariát 353 800 411 a sjednat si předem schůzku.

V případě, že jeden z rodičů nesmí vyzvedávat žáka, musí být toto opatření doloženo soudním rozhodnutím, které zákonný zástupce předloží k nahlédnutí příslušné vychovatelce a kopii vychovatelka uloží.

6. V případě opakovaných kázeňských přestupků ohrožujících zdraví a bezpečnost dětí, může být žák vyloučen ze ŠD.

7. Žákům není dovoleno opouštět místnost ŠD nebo vyhrazený prostor bez svolení vychovatelky.

8. Ráno odvádí vychovatelka žáky do 1. tříd a ostatní žáci odchází samostatně do svých tříd. Po skončení vyučování přebírá vychovatelka žáky z 1. tříd a ostatní žáci přichází do školní družiny samostatně. 

 9. Žáci dodržují bezpečnostní a hygienické zásady, se kterými byli seznámeni a které jsou jim pravidelně vštěpovány.

10. Pitný režim: Na první schůzce rodičů ve školním roce se rodiče dohodnou s vychovatelkou na způsobu a formě zajištění pitného režimu

11. Žák pečuje o společné zařízení, hry, hračky, knihy a společné pomůcky. Úmyslně poškozené věci hradí rodiče žáka, který škodu způsobil.

12. Za žáka, který se úmyslně a bez písemné omluvy po vyučování nedostavil do ŠD, nenese škola ani vychovatelka zodpovědnost

13. Je-li žák ze ŠD opakovaně vyzvedáván po skončení provozu ŠD, upozorní vychovatelka rodiče písemně a osobně s nimi celou záležitost projedná. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD se obvolají zákonní zástupci. Pokud se s nimi nelze spojit, vychovatelka kontaktuje ředitele a ten stanoví další postup.

14. Předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce příslušné vychovatelce písemně nebo osobně.

15. Žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí, podílet se na tvorbě týdenních plánů akcí ŠD a na denním hodnocení své činnosti.

16. Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD, o akcích ŠD a zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce ŠD.

17. V případě nepřítomnosti vychovatelky se její oddělení dle možností rozdělí mezi ostatní oddělení nebo učitelky z I. stupně vychovatelku zastoupí.

18. V době prázdnin nebo mimořádného volna je ŠD mimo provoz.

19. Prevence sociálně patologických jevů – viz školní řád

 Tento školní řád vstupuje v platnost dnem 1. září 2013

 

 

Nové fotografie